PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo na informace - HP3071
Anglický název: Right to Information
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2016)

Informace jsou stavebním kamenem moderní společnosti a právo je reflektuje v mnoha podobách. Předmět „Právo na informace“ se týká věcně specializované, ale z pohledu práva multioborové problematiky přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací a odpovědnosti za jejich zneužití. Základem tohoto kursu je podrobné seznámení studentů s úpravou práva na informace a ochrany informací ve zvláštních částech správního práva (zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, procesní předpisy, ZVZ ad.). Pozornost bude věnována i ústavním a mezinárodním základům práva na informace a práva na ochranu informací a aspektům soukromoprávním (např. obchodní tajemství, autorské právo, ochrana osobnosti, ochrana soukromí), deliktním (správněprávním a trestněprávním) a procesním (způsoby získávání informací, způsoby rozhodování povinných subjektů, soudní ochrana). Kurs se zaměřuje nejen na klasickou explikaci právních předpisů, ale i na praktické úkoly a příklady z praxe, nejčastější spory a judikaturu správních soudů, Ústavního soudu a ESLP.


Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2016)

Povinná:
 • Korbel,F. a kol. Právo na informace- výklad zák.č.106/1999Sb. o svobodné přístupu k informacím. 2. LINDE Praha, a.s. Praha. 2005.
 • Furek, A.,Rothanzl,L.. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář 2. vydání. 2012. LINDE Praha, a.s., Praha.
 • Štenglová,I.,Drápal,L., Púry,F.,Korbel, F.. Obchodní tajemství. 1. vydání. 1. LINDE Praha, a.s., Praha. 2005.
 • Kužílek,O.,Žantovský, M.:. Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR. 2002. LINDE Praha, a.s., Praha.
 • Korbel, F.. Přehled judikatury. Právo na informace. 2013. Wolters Kluwer, a.s. Praha.
Metody výuky
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2016)

Témata jednotlivých kurzů:

(Základním podkladem na všechny kurzy jsou texty zákonů – zejména InfZ a správní řád, dále též Ústava, Listina a občanský zákoník)

 

 1. Vývoj právní úpravy práva na informace, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny

Doporučené podklady na hodinu: Ústava, Listina, nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 – Vladimír Mlynář proti Ministerstvu zemědělství.

 

 1. Oprávněné a povinné subjekty

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 – Letiště Praha s. p. jako veřejná instituce? Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2013, č. j. 62 A 26/2012 - 129 ve věci žadatele – Seznam CZ, a. s. proti Ministerstvu dopravy a společnosti CHAPS, spol. s r. o. o poskytnutí informací z celostátního informačního systému o jízdních řádech ve zdrojových formátech.

 

 1. Utajované informace, obchodní tajemství, hospodářské tajemství, know-how, důvěrné informace, sjednaná povinnost mlčenlivosti

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. A 2/2003 – ruský dluh a rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A 118/2002 – smlouva o výstavbě dálnice D47.

 

 1. Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí a osobních údajů fyzických osob

-          Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 453/03 Ivan Brezina v. Miloš Zeman – ochrana osobnosti veřejně činných osob; rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 98/2008 – kontext ochrany osobních údajů a rozsudek rozšířeného senátu (RS) Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 64/2008 – je prominutí penále poskytnutím veřejných prostředků? Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. RS NSS 8 As 55/2012 (3155/2015 Sb. NSS) – mají se poskytovat informace o platech a odměnách konkrétních fyzických osob z veřejných rozpočtů? Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 113/2012 (3222/2015 Sb. NSS) – kauza Ryneš; může se oběť útoků bránit pořizováním záznamu veřejného prostranství?

 

 1. Ochrana dalších informací (majetkové poměry, vnitřní a nové informace, informace získané od třetích osob, bankovní tajemství, informace chráněné právy duševního vlastnictví, informace v držení NKÚ, FAU, zpravodajských služeb ad.)

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 28/2007 – interní pokyny MF ČR pro vyměřování daní)

 

 1. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a orgánů činných v trestním řízení, informační systémy v resortu Ministerstva spravedlnosti

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., trestní řád, ve znění tzv. „náhubkového“ zákona, nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 – poskytování rozsudků soudů, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, stížnost č. 37374/05 (Maďarská unie občanských svobod proti Maďarsku o poskytnutí kopie ústavní stížnosti podané poslancem)

 

 1. Právo na informace z neveřejných jednání, právo na informace a povinnost mlčenlivosti, odpovědnost za nakládání s informacemi

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, zákon o obcích, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 40/2004 – neveřejnost schůze rady obce; rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 59/2014 – mají se zveřejňovat i nabídky do výběrových řízení? Co na to ZVZ a co nový ZZVZ?)

 

 1. Zpoplatnění za poskytnutí informací, open data, zveřejňování

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní, usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 34/2008 – právní povaha zpoplatnění za poskytnutí informací)

 

 1. Proces poskytování informací, opravné prostředky, soudní ochrana

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní)

 

 1. Quo vadis, právo na informace? Náměty de lege ferenda. Přípravný seminář ke zkoušce

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., analýza účinnosti tohoto zákona dostupná z internetových stránek Ministerstva vnitra, novely)

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.10.2016)

Požadavky ke kontrole studia

 

I. Docházka min. 50 % na semináře a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.

 

 

 

II. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu – žádosti o informace povinnému subjektu.

 

 

 

III. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.

 

 

 

IV. Úspěšné složení zkoušky. Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a 2 – 4 postupně zkoušenými studenty. Studenti mají čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi). Cílem zkoušky není primárně ověřovat zapamatování právní úpravy, ale orientaci v oboru a potřebných souvislostech, znalost základní judikatury, procesu a schopnost vlastní argumentace, práce s podklady a aplikace práva.

 

 

 

  

Tematické okruhy ke zkoušce Právo na informace

 1. Ústavní a mezinárodní základy práva na informace a práva na ochranu informací
 2. Vývoj a prameny právní úpravy práva na informace
 3. Povinné subjekty
 4. Povinnost zveřejňovat informace, zákon o registru smluv
 5. Ochrana utajovaných informací
 6. Ochrana obchodního tajemství, know-how, good will
 7. Ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
 8. Ochrana osobních údajů, osobnosti a soukromí
 9. Ochrana dalších informací podle § 10 a 11 InfZ
 10. Právo na informace o životním prostředí
 11. Právo na informace a povinnost mlčenlivosti, příklady mlčenlivosti v právním řádu
 12. Zpoplatnění za poskytnutí informací
 13. Proces poskytování informací
 14. Opravné prostředky v procesu poskytování informací
 15. Soudní ochrana v procesu poskytování informací
 16. Vztah InfZ a dalších zákonů, např. SpŘ, ZVZ, StavZ, zákon o obcích při realizaci práva na informace
 17. Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech práva na informace
 18. Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech práva na informace
 19. Zásadní rozhodnutí ESLP ve věcech práva na informace
 20. Quo vadis, právo na informace? (náměty de lege ferenda)

 


  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK